Privacybeleid

Inleiding
Deze website, www.bergparty.nl, wordt onderhouden door Stichting De Bergparty. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Stichting De Bergparty omgaat met verwerkingen van persoonsgegevens welke plaatsvinden via de website. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Stichting De Bergparty
Stichting De Bergparty is statutair gevestigd te Amersfoort en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 53737385  in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna wordt Stichting De Bergparty aangeduid als "De Bergparty". Voor vragen over het privacybeleid kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@bergparty.nl.

Aanmelden voor het evenement
Het is mogelijk dat u zich via de website inschrijft voor het evenement De Bergparty, het exclusieve regionale netwerkevent waar ondernemend Amersfoort en omstreken bijeenkomt. U dient daarvoor in het bijbehorende formulier de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
- Voornaam;
- Achternaam;
- Bedrijf
- E-mail;
- Telefoonnummer.

Mocht een relatie of partner meekomen naar het netwerkevenement dan vragen wij u ook om de volgende gegevens van de relatie of partner:
- Voornaam
- Achternaam
- Bedrijf

Als bovenstaande persoonsgegevens niet door u worden verstrekt, dan kunt u zich niet aanmelden voor het evenement. De persoonsgegevens worden gebruikt om een deelnemerslijst van het evenement bij te kunnen houden. Deze deelnemerslijst wordt gebruikt vanuit praktische doeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen of een evenement (of een bepaald deel daarvan) wel of niet door kan gaan in verband met de daarvoor getoonde animo. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van De Bergparty en van u. Dit belang bestaat concreet uit het praktische belang van De Bergparty om het evenement te kunnen organiseren.

Toestemming aan partners van de Bergparty u te mogen benaderen
Op de website is een optionele keuze opgenomen waarmee u kenbaar kunt maken dat u benaderd wilt worden door partners van De Bergparty voor commerciële uitingen. Mocht u die toestemming geven, dan geeft u toestemming aan de op de website van De Bergparty vermelde partners om u per e-mail commerciële uitingen toe te sturen (direct mailings) of om telefonisch contact met u op te nemen. De persoonsgegevens worden voor die doeleinden door de partners opgeslagen tot het moment dat zij niet meer voornemens zijn u telefonisch te benaderen of commerciële uitingen te sturen, dan wel tot het moment dat u de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft ingetrokken.

Deze verwerkingen van uw persoonsgegevens door De Bergparty en haar partners zijn mogelijk omdat u daarvoor toestemming gegeven heeft. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). In de direct mailings is ook een mogelijkheid tot afmelden opgenomen, daarnaast kunt u dit ook telefonisch aangeven aan de betreffende partner. U kunt ook een e-mail sturen aan info@bergparty.nl.

Foto's
Tijdens de Bergparty worden er foto's van de aanwezigen gemaakt. De foto's worden gebruikt voor het vastleggen van het evenement in de vorm van een fotoverslag en worden (mogelijk) op deze website en op social media gepubliceerd. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat het maken van foto's van de Bergparty noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang. Dit belang bestaat concreet uit het praktische belang van de Bergparty om het evenement door middel van een fotoverslag vast te leggen.

Indien u niet gefotografeerd wenst te worden, dan kunt u dat aangeven bij uw aanmelding. Ook kunt u het ter plaatse bij uw bezoek aangeven. Op uw badge wordt dan aangegeven dat u niet gefotografeerd wenst te worden, zodat de fotograaf daar rekening mee kan houden.

Bewaartermijn
De Bergparty bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies
Op deze website wordt enkel gebruik gemaakt van functionele cookies. Zonder deze functionele cookies werkt bijvoorbeeld uw taalvoorkeur niet onthouden. Er wordt geen gebruik gemaakt van analytische cookies of tracking cookies.

Beveiliging
De Bergparty heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo worden de door u verstrekte persoonsgegevens versleuteld aan ons verzonden via een zogenoemde HTTPS-verbinding. E-mails worden verzonden door e-mailservers die STARTTLS ondersteunen. Daardoor is het mogelijk dat met uw ontvangende e-mailservers (indien deze dit ondersteunen) een beveiligde verbinding wordt opgezet.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van De Bergparty worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. Denk aan het hostingbedrijf dat de website host en zorgt voor het verzenden van de automatische (bevestigings)e-mails. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van De Bergparty en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacybeleid. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om De Bergparty te verzoeken om inzage (art 15 AVG) en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om De Bergparty te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheid.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op datum van plaatsing invullen.